Lecture: Jiajia Yu

Data Science Seminar

Lecture: Jiajia Yu (Duke University)

Start date
Tuesday, Oct. 17, 2023, 1:25 p.m.
End date
Tuesday, Oct. 17, 2023, 2:25 p.m.
Location

Lind Hall 325 and Zoom

Share