chris

Chris Leighton

Distinguished McKnight University Professor

Distinguished University Teaching Professor

Director, MRSEC

48 Amundson Hall
421 Washington Avenue SE
Minneapolis, MN 55455

Chris Leighton

Distinguished McKnight University Professor

Distinguished University Teaching Professor

Director, MRSEC