Qianwen Wang headshot

Qianwen Wang

She/Her

Assistant Professor

6-189 Kenneth H. Keller Hall
200 Union Street Se
Minneapolis, MN 55455

Qianwen Wang

She/Her

Assistant Professor